محصولات پارسیکا

پوشش قیری پارسیکا

پوشش قیری پارسیکا؛ يك جزيي مايع برپايه مواد قيري و حلال هاست كه در صورت عمل آوري صحيح چسبندگي زياد به سطوح سيماني و فلزي  پيدا مي كند.

 

موارد مصرف:

  • سطح داخلي منابع ذخيره آب
  • سطح داخلي سيلوهاي مواد غذايي  
  • فونداسيون هاي بتني، ستون‌ها،ديواره هاي حائل كه با خاك در تماس هستند

فواید:

  • فاقد فنل مي باشد
  • در برابر آب كلـردار مقاوم است
  • بر روي سطوح آماده چسبندگي زياد دارد
  • آمـاده مصرف است و نيازي به اختلاط نـدارد

 

میزان مصرف:ميزان مصرف:سطوح سیمانی: 0.6 الی 0.3 کیلوگرم برای دو لایه آستر سطوح فلزی: 0.2 الی 0.5کیلوگرم براي دو تا سه لايه آستر.

سبد خرید