ضدیخ بتن و ملات پارسیکا

ضد یخ بتن و ملات پارسیکا؛ ضديخ بدون كلرايد، مخصوص بتن ريزي در هواي سرد. آنتي فريز ، افزودني بي خطر و با صرفه اي است كه بصورت مايع براي توليد بتن مرغوب در هواي سرد بكار ميرود.   موارد مصرف: انتظار سرماي دوره اي يخبندان جزيي در روز و انتظار يخبندان در شب هنگاميكه بتن ريزي در شرايط عادي ممكن نباشد   فوايد: افزايش مقاومت در مقابل يخبندان فاقد …
ادامه
محصولات پارسیکا
سبد خرید