محصولات پارسیکا

پرایمر پارسیکا

از پرایمر گچ جهت افزایــش مقاومـــت و چسبـــندگی  مصالح ساختمانی نظیر چسب كاشی و موارد مشابه  به سطوح گچی استفاده می شود.

 

موارد مصرف:

  • پرایمر گچ مناسب جهت زیر سازی جهت نصب انواع پوشش برای سطوح گچی و همچنین باعث افزایش چسبندگی و سرعت  مورد نیاز برای نصب پوشش های جدید از قبیل چسب كاشی كاغذ دیواری و ... بر روی گچ میشود.

 

میزان مصرف:

  • بسته به سطـــوح زیر كــار متغیر می باشد و پیشنهـاد می شود میـزان مصــرف پرایمر گچ را با تـوجه به سطح زیر كار و از طریق  آزمون های كارگاهی مشخــص کنید اما در شرایط معمولی برای  پاشیدن به روی سطــوح حدود 5 تا 7 مــتر مربع را می تــوان بـا  یک لیتر پرایمر گچ پوشش داد.

سبد خرید