محصولات پارسیکا

ابر روان کننده پارسیکا (پاور پلاست 01)

پاور پلاست 01 نسل سوم فوق روان كننده ها جهت استفاده در بتن و ملات است و اين ماده مطابق با استاندارد SIA 162 (1989) AND prEN 934-2 است.

موارد مصرف: 

  • پاور پلاست 01 براي توليد بتن در كارگاه جهت دستيابي به كيفيت بالا مانند بتن آماده مناسب مي باشد.
  • پاور پلاست 01 جهت استفاده در فصل تابستان براي بتن هاي با مسافت حمل بالا و همچنين بتن ريزي هايي كه با تأخير زياد مواجه مي شود مناسب مي باشد.
  • افزودني فوق امكان كاهندگي قابل توجه آب ، ايجاد چسبندگي و پيوستگي بالا بين سنگدانه ها و همچنين خودتراكمي بتن (بتن خودويبره) را فراهم مي سازد.
  • پاور پلاست 01 جهت توليد انواع بتن هاي ذيل استفاده مي گردد:
  • بتن هاي خودويبره و خودتراكم
  • بتن ريزي در هواي گرم ، با مسافت حمل و زمان بتن ريزي بالا
  • بتن هاي با كاهندگي آب بالا (تا30درصد)
  • بتن هاي مقاومت بالا
  • كاهندگي آب به ميزان قابل توجه و رواني بالا در اجراي بتن هاي مذكور و در نتيجه دستيابي به مقاومتهاي اوليه بالا حاصل استفاده از پاور پلاست 01 مي باشد.

 

ميزان مصرف: جهت توليد بتن هاي پلاستيك و خميري ميزان مصرف پيشنهادي 0/2 تا 0/9 درصد وزن سيمان مصرفي است.

جهت توليد بتن هاي خودويبره (S.C.C) و بتن هاي با رواني بالا ميزان مصرف1 تا 1/5 درصد وزن سيمان مصرفي است.

سبد خرید